Начало | Карта на сайта |      
  

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

Устав

 НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА
 „ГЕН. ИВАН БЪЧВАРОВ” ГР. СЕВЛИЕВО

 

Ние, членовете на Ученическият съвет на Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” – гр. Севлиево ( за краткост ПГМЕТ), в стремежа си да изразим волята на учениците, като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост; като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност; като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим и почитаме училищните ритуали, символи и традиции, прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална училищна среда съобразена с всички законови уредби по Закона за Народната Просвета, Правилника за дейността на ПГМЕТ и всички приети от Република България международни конвенции, описващи и/или защитаващи основните човешки права и свободи, за което приемаме този

УСТАВ

Общи положения
Чл.1 Ученическият съвет (УС) на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” е доброволно младежко обединение. То е самоуправляващо се, демократично, нерелигиозно и политически независимо

Седалище и адрес
Чл.2  Седалището на УС и адрес са: гр. Севлиево пк 5400, ул. „Ненко Илиев” N 3
Цели и дейност
Чл.3 УС организира защитата на ученическите интереси и цели да подобри взаимоотношенията между ученици и ученици и ученици и учители.
Чл.4 УС осъществява връзка между учениците от една страна и Ръководството на ПГМЕТ, Педагогическия съвет и Училищното настоятелство от друга.

Чл.5 УС има за цел да защитава на правата на учениците и съблюдава за изпълнението на задълженията им в съответствие с Правилника за дейността на ПГМЕТ и Международните конвенции за правата на детето и човека.
Чл.6 УС предоставя възможност за публичност, гласност и прозрачност при изявяване интересите на учениците.
Чл.7. УС спомага за организирането на извънкласното време на учениците, участва в дейности, свързани с превенцията на опасните поведения, наркотични и алкохолни зависимости.
Чл.8 УС организира проекти, обвързани главно с ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров”.
Чл.9 УС си сътрудничи с останалите ученически съвети в гр. Севлиево и участва в Младежкия общински съвет.
Принципи за постигане на целите
Чл.9 В своята дейност УС се ръководи от следните принципи:
1/ Спазване на законите на Република България
2/ Следване на принципите и традициите на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров”.
 3/ Демократизъм.
4/ Безпристрастност.
5/ Неутралност.
Органи на управление
Чл.10 Органите на управление на УС са:
1/ Общо събрание.
2/ Управителен съвет.
3/ Обикновено събрание.
Общо събрание
Чл.11 Общото събрание се свиква:
1/ Редовно два пъти в учебната година - през септември и през юни
2/ Извънредно при решение на Управителния съвет.
Чл.12 На общото събрание заседават всички представители на всяка паралелка в училището от 8 до 12 клас включително.
Чл.13 Общото събрание:
1/ Гласува устава на УС и прави евентуални промени по него.
2/ Избира и утвърждава Управителен съвет за срок от една учебна година.
3/ Приема програма за годишната дейност на УС.
4/ Приема отчета на Управителния съвет за годишната дейност.
5/ Приема новите членове от 8. клас през месец септември и освобождава вече завършилите през месец юни.
Чл.14 Общото събрание се счита за редовно, ако присъстват повече от половината членове
Чл.15 Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите.
Чл.16 За всяко заседание на Общото събрание се изготвя протокол, който се вписва в Протоколната книга от секретаря.
Чл.17 Формата на гласуване на Общото събрание е явна или тайна.
Чл.18 Решенията взети на Общото събрание се обявяват публично на таблото на УС и се представят на Педагогическия съвет, ако това е необходимо.

Чл.19 Мандатът на Общото събранието на УС е една учебна година (от избирането му до провеждането на следващите избори).

Категории

За нас
Структура
План
Дейности
Галерия
Устав
  - Управителен съвет
  - Членове на общото събрание

Час

       


Дата