Начало | Карта на сайта |      
  

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

Управителен съвет

Чл.20 Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от една учебна година.
Чл.21 Управителният съвет:
1/ Ръководи и извършва административната дейност на УС.
2/ Представлява УС на училищно, областно и национално ниво.
Чл.22 Управителният съвет изготвя и предлага за гласуване програмата за годишната дейност на УС на Общото събрание през месец септември.
Чл.23 Състои се от: председател, двама заместник-председатели, секретар, отговорници по випуски, касиер.
Чл.24 Всички длъжности с мандат една година
Чл.25 Други длъжности могат да се добавят чрез гласуването им от ОСУС.

Чл.26 Председателят:
1/ Ръководи срещите и контролира дейността на УС.
2/ Ръководи и координира Управителният съвет.
3/ Представлява Ученическия съвет на заседанията на Младежкия общински съвет.
4/ Представлява УС пред училищното ръководство и изразява официалното мнение на УС и взетите от него решения на Педагогическите съвети.
Чл.27 Заместник-председателите изпълняват функциите на председателя при негово отсъствие и спомагат за осъществяване функциите на председателя.
Чл.28 Секретарят:
1/ Води протокол за всяка среща и го вписва в Протоколната книга.
2/ Води отчет и следи за присъствията и отсъствията на членовете на УС.
3/ Изготвя отчета на Управителния съвет за годишната дейност на УС и го представя на Общото събрание през месец юни.
4/ Се грижи за и съхранява всички документи на УС
Чл. 29 Отговорници по випуски:
1/ Информират учениците за предстоящите срещи на Обикновените и на Общите събрания.
2/ Грижат се за набирането на новите членове .
3/ Грижат  се за таблото на УС.
4/ Грижат се за разпространяване на решенията на УС в училищното пространство.

5/ Координират дейностите на класовете при осъществяване на конкретни инициативи.
Чл.30 Касиерът:
1/Води отчет за събраните в касата на училището финансови средства на УС.Има право да взема и внася средства от името на УС.
Чл.31 Членовете на Управителния съвет запазват правото да бъдат представители на своите класове след избирането им.

Категории

За нас
Структура
План
Дейности
Галерия
Устав
  - Управителен съвет
  - Членове на общото събрание

Час

       


Дата