Начало | Карта на сайта |      
  

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

Членове на общото събрание

Обикновено събрание
Чл.32 Обикновеното събрание извършва основната дейност на УС:
1/ Обсъжда, дискутира и организира проекти свързани с ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров”.
2/ Обсъжда, дискутира и разрешава проблеми касаещи учениците, учителите и училището.
3/ Взима решения.
Чл.33 Обикновеното събрание се провежда два пъти месечно в четвъртък от 14:15 в кабинет История в сградата на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров”.
Чл.34 На Обикновеното събрание присъства задължително поне един представител от всеки клас .
Чл.35 Всеки представител на клас има право на глас .
Чл.36 Гласуването на Обикновеното събрание е явно.
Чл.37 Решенията взети на Обикновеното събрание се обявяват публично на таблото на Ученическия съвет и се представят на Педагогическия съвет, ако това е необходимо.
Чл.38 За всяко заседание на Обикновеното събрание се изготвя протокол, който се вписва в Протоколната книга от секретаря.

Права и задължения на членовете
Чл.39  Право на членство:
1/  има всеки ученик, избран за представител на класа си, по демократичен начин.
2/ има всеки ученик на ПГМЕТ, чиито действия не противоречат на този УСТАВ и е предложен от ученик, вече член на Общото събрание наУС.
3/ имат членовете на Комисията за работа с  УС на ПГМЕТ, приемащи всички права и задължения на членството, описани в този УСТАВ.
Чл. 40  Приемане на членове в УС, става съгласно чл. 39 и  при следните условия:
1/ Абсолютно съгласие от страна на кандидата за участие в УС.
2/  Изборите във всеки клас се провеждат по демократичен начин.
3/ Класните ръководители оказват съдействие и подкрепа при избирането на членове за УС.
Чл.41 Представителят на класа има право:
1.   да участва активно в провеждането на часа на класа.
2.   да получава съдействие, препоръки и съвети от класния ръководител, педагогическия съветник или отговорника за УС на ПГМЕТ, по важни за класа въпроси и възникнали проблеми.
Чл.42 Представителят е задължен:
1/  да провежда избори за нов представител в края на мандата си от една година.
 2/ да представлява класа пред УС на всяко негово заседание според този УСТАВ
3/  да уведомява класа за взетите от УС решения и информира своевременно за предстоящи обсъждания, засягащи пряко или косвено интересите на класа.
4/ да уведомява класа за взетите от УС решения и информира своевременно за предстоящи обсъждания, засягащи пряко или косвено интересите на класа.
5/ да осигури присъствието на всеки ученик, желаещ да участва в заседание на ОСУС, за да изяви своите собствени възгледи, да дава предложения или да участва чрез други действия според този УСТАВ
6/  да защитава всеки ученик от неговия клас, при накърняване на личното му достойнство и накърняване на човешките му права, от страна на ученик, учител, друго длъжностно лице или обслужващ персонал.
Чл.43 Всеки член има право:
1/ Да избира и да бъде избран за член на Управителния съвет.
2/ Да предлага за изключване представител или член на Управителния съвет явно или тайно в писмен или устен вид и с необходимата обосновка.
3/ Да поставя и предлага за обсъждане въпроси и идеи, свързани с дейността на УС.
4/ Да предлага промени в настоящия устав на Общото събрание.
Чл.44 Всеки член е длъжен:
1/ Да участва в събранията на УС.
2/ Да спазва настоящия устав.
3/ Да изпълнява решенията на Общото събрание.
4/ Да съдейства за постигането на целите на УС.
5/ Да изразява мнението на своите съученици.
Чл.45 Членовете нямат право:
1/ Да развалят добрия тон и да пречат на работата на УС.
2/ Да изразяват личното си мнение, без изрично да съобщят за това.
3/ Да работят против интересите на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров”.
Чл.46  Прекратяване на членство:
1/ Всеки член може да напусне УС по собствено желание и с предварителна обосновка.
2/ Всеки член напуска задължително УС при завършване на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров”.
3/ Един клас бива лишен от право на членство в УС при пет поредни неприсъствия на  нито един от неговите представители на обикновените събрание.
4/ Всеки представител на клас може да бъде изключен от УС по желание на мнозинството от съответния клас, който той представлява, с предварителна обосновка.
Имущество
Чл.47  УС ползва материално-техническата база на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров”.
Срок на дейност
Чл.48 Съществуването на УС на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” не се ограничава със срок.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Този устав е приет от Общото събрание на Ученическия съвет на Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” на 05.12.2008 г в гр. Севлиево.
 § 2. Този устав е изготвен от Комисия за изработване на устав на Ученическия съвет в състав: Виктория Колева, Деляна Владикова, Калоян Заръбов, Лора Йорданова, Цветан    на 14.11.2008г. в гр. Севлиево.

Категории

За нас
Структура
План
Дейности
Галерия
Устав
  - Управителен съвет
  - Членове на общото събрание

Час

       


Дата